Seminar

Best practices for prosjektutvikling: ekstern finansiering for forskning og kunstnerisk praksis

Trondhjems Kunstforening, 2.etg (Bispegata 9A)
21. november 2018
kl: 9:00-16:00

Som en oppfølging av den teatervitenskapelige dugnaden i Bergen 25.–27.mai i år inviterer vi til et regionalt éndags seminar i Trondheim 21. november 2018. Det overordnede målet er å bidra til å styrke teatervitenskap. Arbeidsgruppen som har arbeidet med planleggingen ønsker i denne omgangen å legge hovedvekten på å bygge nettverk og presentere en del «best practices» som kan inspirere til økt samarbeid og til utvikling av prosjektideer som kan involvere folk på tvers av institusjonsgrensene.

På seminaret ønsker vi å fokusere på muligheten for å hente inn finansiering både for akademiske, utviklingsorienterte og kunstneriske prosjekter. Vi arbeider med innledere som skal presentere prosjekter som har oppnådd finansiering bl.a. fra Forskningsrådet, Kulturrådet og programmet for kunstnerisk forskning. Presentasjonene skal omfatte teoretiske/historiske, anvendte, utviklings- og utdanningsrettede, tverrfaglige og kunstforsknings-prosjekter. Etter presentasjonene arrangeres det en møteplass for prosjekter der deltakerne kan diskutere egne prosjektideer og finne potensielle samarbeidspartnere.

Innledere: Svein Gladsø (NTNU), Vigdis Aune (NTNU), Tone Pernille Østern (NTNU), Lise Hovik (Dronning Mauds Minne) og Edvine Larssen (Kunstakademiet i Trondheim).

Arbeidsgruppen v/ Elena Pérez (teaterviter og kunstnerisk leder Trondhjems Kunstforening), Per Ananiassen (Leder Teaterhuset Avant Garden), Guro Stugu (kuraterende dramaturg Teaterhuset Avant Garden) og Svein Gladsø (professor i teatervitenskap, NTNU).

Teatervitenskap i fokus

Black Box Teater, foajeen
17.mars, 2018
kl: 10-12:30

Som del av en fornyet innsats for å styrke faget teatervitenskap og bruken av kunnskapen som produseres i fagfeltet, arrangeres seminar på Black Box Teater i tilknytning til prosjektet Teatervitenskapelig dugnad og konferansen i Bergen.

Fagets levedyktighet er omdiskutert og nylig unngikk man ved en hårsbredd nedleggelsen av mastertilbudet i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen. Ved Universitetet i Oslo ble faget nedlagt i 2014. Med dette som bakteppe er målet for seminaret å øke bevisstheten om hvordan teatervitenskapelige studier kan generere verdifull innsikt og kunnskap i en rekke sammenhenger, blant annet innenfor kulturpolitikk og i samtidige scenekunstpraksiser. Blant annet vil det være et fokus på teatervitenskapens plass og muligheter innenfor forskningssatsinger i for eksempel Norsk Kulturråd, Kulturdepartementet og Forskningsrådet.

I panelet er Marianne Berger Marjanovic, Norsk kulturråd
Bjørn Rasmussen, Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU
Hallfrid Velure, teaterviter, ansatt i Kulturdepartementet

Ordstyrer er Melanie Fieldseth, teaterviter og dramaturg ved Black Box Teater

Arrangementet på facebook

Reklame